DR HAB., PROF. UCZ.
 Radosław Sajna

 radoslawsajna.info

o mnie - bio. / about me / sobre mí
English: about me / español: sobre mí


O mnie - bio.

Przyszedłem na świat w 1976 roku w Bydgoszczy, jako syn Mariana i Grażyny Sajnów oraz prawnuk hr. Jerzego Nałęcz-Kunowskiego, co wiąże mnie także z astronomem Georgem K. Kunowsky'm (na cześć którego nazwano dwa kratery - jeden na Księżycu, drugi na Marsie). W dzień mojego urodzenia, wypadający w święto patrona Hiszpanii i Portugalii (25 lipca), a więc św. Jakuba, w Santiago de Compostela (hiszpańska Galisja) obchodzono kulminację Ano Santo Xacobeo - pierwszy raz po epoce frankizmu. Do dziś pozostaję związany z krajami iberyjskimi. W wieku pięciu lat zacząłem naukę w szkole podstawowej, by jeszcze przed osiemnastymi urodzinami zdać egzamin maturalny (z jęz. polskiego, jęz. francuskiego i biologii) w jednym z najlepszych liceów w Polsce - VI LO w Bydgoszczy.

Po ukończeniu liceum zdobyłem m.in. dyplom studium dziennikarstwa i public relations, certyfikat języka katalońskiego (wystawiony przez La Generalitat de Catalunya w Barcelonie), licencjat z języka hiszpańskiego oraz tytuł magistra dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowałem jako tłumacz oraz lektor języka hiszpańskiego, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej w jednej z warszawskich firm itd. W wieku 20 lat zadebiutowałem jako felietonista w TVP Bydgoszcz, a przygodę z prasą zaczynałem od współpracy z czasopismem młodzieżowym "Pod Wiatr", skierowanym do ośrodków polonijnych na całym świecie. Publikowałem m.in. reportaże z Hiszpanii i innych krajów, artykuły publicystyczne i inne teksty. Mój reportaż z Hiszpanii ukazał się też w bydgoskiej "GW", z którą współpracowałem w 2000 roku, pisząc głównie do działu kulturalnego i dodatku "Co jest grane?". Pisałem również o międzynarodowych misjach gospodarczych (m.in. do Hiszpanii czy Portugalii) do ogólnopolskiego dziennika "Puls Biznesu", ale też o międzynarodowej współpracy naukowej do akademickiego "Forum UKW", w którym pojawił się m.in. mój reportaż z Kolumbii. W 2017 roku artykuł mojego autorstwa, pt. "Zielone igrzyska", ukazał się w "Magazynie Olimpijskim" - piśmie PKOl-u (nr 2 (119) lipiec 2017).

W maju 2005 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce - na podstawie pracy pt. "Prasa hiszpańska i jej rola w kształtowaniu nowoczesnych regionalizmów". Wkrótce, tj. od października 2005 roku, zostałem zatrudniony, jako adiunkt, w nowo powstałym Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - najpierw w Instytucie Nauk Politycznych, a od października 2011 roku w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (od roku akademickiego 2014/15 Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej). Prowadziłem wykłady i inne zajęcia na różnych kierunkach studiów, jak politologia, stosunki międzynarodowe (też na KPSW w Bydgoszczy) czy humanistyka drugiej generacji, lecz przede wszystkim pracuję dydaktycznie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wygłaszałem też gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych: w Universidad de Granada (Hiszpania, IV 2008) i Kadir Has Üniversitesi w Stambule (Turcja, XI 2012). W latach 2006-2016 byłem koordynatorem programu Erasmus/Erasmus+ (w INP, a potem KDziKS/KDzNMiKS UKW).

W styczniu 2014 roku złożyłem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wniosek o otwarcie postępowania habilitacyjnego. Uzyskałem same pozytywne recenzje autorstwa trojga profesorów zwyczajnych z różnych ośrodków naukowych w Polsce, tj. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i UMK w Toruniu, lecz mimo to, po przeprowadzeniu postępowania z wielokrotnym naruszeniem przepisów prawa, jednostka prowadząca postępowanie, tj. WPiSM UMK w Toruniu, przyjęła uchwałę o odmowie przyznania mi stopnia doktora habilitowanego, podając uzasadnienie oparte wyraźnie na manipulacjach ze strony jednego z profesorów. Złożyłem odwołanie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, która w grudniu 2016 r. podjęła jednomyślnie decyzję o uchyleniu uchwały WPiSM UMK i przekazaniu postępowania do innej jednostki naukowej. 21 IX 2017 r. Rada Instytutu Politologii (Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu Wrocławskiego przyjęła jednomyślnie uchwałę o nadaniu mi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce, w specjalności komunikowanie polityczne.

Od listopada 2017 r. pełnię funkcję kierownika Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW w Bydgoszczy, a od stycznia 2018 r. kieruję też nowo powstałym - w ramach tejże Katedry - Zakładem Komunikowania Politycznego i Badań nad Mediami. Od listopada 2018 r. pełnię też funkcję uczelnianego koordynatora dyscypliny naukowej pn. 'nauki o komunikacji społecznej i mediach' (wg. nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych MNiSW z 2018 r.). Od kwietnia 2019 r. zatrudniony jestem w UKW na stanowisku profesora uczelni (zgodnie z nomenklaturą ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Jestem członkiem międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych organizacji naukowych: IECA (International Environmental Communication Association - jako founding member, theieca.org), ECREA (European Communication Research and Education Association), PTKS (Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej), bydgoskiego oddziału PTNP (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych), BTN (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - w zarządzie, jako sekretarz generalny, w l. 2008-2012), oraz SES (Stowarzyszenie Etyki Słowa - jako wiceprezes od 2012 r.). Będąc w latach 2006-2019 członkiem International Association for Media and Communication Research (IAMCR), uczestniczyłem, jako prelegent, w kongresach tego międzynarodowego stowarzyszenia, organizowanych w: siedzibie UNESCO w Paryżu (2007), Universidad Nacional Autónoma de México w stolicy Meksyku (2009), Universidade do Minho w portugalskiej Bradze (2010), Dublin City University w Irlandii (2013) oraz Université du Québec à Montréal w Kanadzie (2015). W 2010 roku zostałem przyjęty do latynoamerykańskiego stowarzyszenia badaczy komunikowania ALAIC, by uczestniczyć w roli obserwatora w jego kongresie w Bogocie (Kolumbia, 2010), organizowanym we współpracy z Pontificia Universidad Javeriana. Brałem udział także, jako prelegent, m.in. w konferencji ECREA i Hiszpańskiego Stowarzyszenia Badań nad Komunikowaniem (AE-IC) w Universidad de Málaga, Hiszpania (2017), ale też w konwencjach Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (Wrocław 2014, Kraków 2017) i w wielu innych konferencjach naukowych. Byłem też przewodniczącym komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt. "The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication" (Bydgoszcz, 7-8 maja 2019 r.).

Moje zainteresowania naukowe mają charakter interdyscyplinarny - na styku medioznawstwa, politologii i studiów międzynarodowych. Zajmuję się problemami komunikowania masowego, politycznego, międzynarodowego oraz globalnego, w tym systemami medialnymi, ale także wybranymi problemami reklamy i promocji. Jako pierwszy polski naukowiec napisałem książki nt. mediów w Hiszpanii (2006) oraz w Hispanoameryce (2013) - w perspektywie medioznawczo-politologicznej, wprowadzając do nauki m.in. koncepcję dualnego systemu komunikowania globalnego oraz termin 'komunikowanie kwantowe', związany ze zjawiskiem rozwoju nowych mediów. Podejmuję badania Internetu, problematyki mediów i środowiska, a także pluralizmu globalnego, m.in. dotyczącego problemów ekologicznych czy igrzysk olimpijskich - jako globalnych tematów medialnych w szerszym kontekście polityczno-ideologicznym. Napisałem do tej pory 5 książek (zob. moje książki) i ponad 60 artykułów naukowych (zob. publikacje) - w językach polskim, angielskim i hiszpańskim - publikowanych w pracach zbiorowych oraz w czasopismach naukowych, takich jak: "Studia Medioznawcze" (Uniwersytet Warszawski), "Transformacje Pismo interdyscyplinarne" (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - baza EBSCO), "Świat Idei i Polityki" (INP UKW w Bydgoszczy - Index Copernicus), "Zeszyty Naukowe KUL" (m.in. CEJSH), "Observatorio" (Portugalia - m.in. Scopus), "Estudos em Comunicação/Communication Studies" (Portugalia - m.in. Scopus), "International Humanities Studies" (m.in. EBSCO, Global Impact Factor) etc.

Promuję i recenzuję wiele prac dyplomowych, poświęconych problematyce komunikowania masowego i nowych mediów, komunikowania politycznego, reklamy itp. Recenzuję także książki naukowe - moje recenzje publikowane były m.in. w "Zeszytach Prasoznawczych" (Uniwerystet Jagielloński), "Global Media Journal Edición Iberoamericana" (Meksyk) i w innych czasopismach naukowych. Recenzowałem również książki naukowe na zamówienie Wydawnictwa Naukowego PWN. Współpracuję, jako recenzent, z polskimi i międzynarodowymi czasopismami naukowymi. Jestem zapraszany także - w roli eksperta - do dyskusji, debat, wywiadów czy wypowiedzi dla mediów, zwykle na tematy związane z bieżącymi wydarzeniami politycznymi, komunikowaniem politycznym, funkcjonowaniem mediów w Polsce i na świecie itp. W roku 2013 zostałem zaangażowany jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w jednym z konkursów w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej. 
Pozostaję niezależnym naukowcem, utrzymując kontakty z krajowym i międzynarodowym środowiskiem naukowym. Posługuję się różnymi językami obcymi: angielskim - jako głównym językiem współczesnej komunikacji międzynarodowej, a także różnymi językami romańskimi - najlepiej hiszpańskim, następnie francuskim, portugalskim, włoskim, katalońskim... Poznałem też podstawy rosyjskiego i niemieckiego.

Moja główna pasja pozanaukowa to muzyka, w tym muzyka poważna (od muzyki dawnej, zwłaszcza barokowej, poprzez romantyzm i neoromantyzm - szczególnie słowiańsko-zachodni - po muzykę współczesną), ale także muzyka rozrywkowa oraz muzyka etniczna / muzyka świata (m.in. portugalskie fado, różne formy flamenco, tango nuevo, muzyka celtycka, andyjska, muzyka perkusyjna z różnych regionów świata, różne projekty interkulturowe, jazzowo-etniczne itd.). Interesuję się także sztukami plastycznymi, głównie malarstwem, ale także architekturą (zwłaszcza Półwyspu Iberyjskiego), a ponadto światem dzikiej przyrody (ze szczególną fascynacją dzikimi kotami) oraz różnymi dyscyplinami sportu (wliczając w to relaksacyjne biegi w lesie).

Moja biografia została włączona - na zaproszenie wydawcy, tj. British Publishing House - do 4. edycji "Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej" (publikacja: grudzień 2018 r.).

Kontakt: rsajna@post.pl
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW